บุคลากร


นางสาวขวัญศิริ กันแตง


ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ :
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 


นางสาวจิราภรณ์ ตุลพิจิตร


ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


นางวรรณดี ผาสุข


ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา


นางสุนันท์ สมเขาใหญ่


ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางอัจฉรียา ภู่ทอง


ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสุวลักษณ์ มงคลวิสุทธิ์


ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสาวพัชรา สุกใส


ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางวงเดือน มะลัยโคตร


ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาวภัณฑิลา นาห้วย


ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาวผกาพร ศาลาศัย


ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา


นายวิษณุ แรกเรียง


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางสาววิไลพร นุชิต


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์


นางสาวพรรณจิตต์ เขียนศรีอ่อน


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางสาววรรณวิภา เรืองจำเริญ


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นายรัชตา มะลัยโคตร


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางสุรีพร สุขม่วง


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวจุฑามาศ หาญนอก


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางสาวสุภัทรา มหาไชย


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสาวภัสสร ติดมา


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์


นางสาวทัศฏา สินทา


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวสุพลา สว่างแก้ว


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาวพิชยา ทองเลิศ


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางอุสุมา รุ้งศรี


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : -


นางจรี สงวนช้อย


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวชัชฎาภรณ์ เอี่ยมหร่าย


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางสาวสุภาวดี ทาทอง


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาวนราทิพย์ ศรีลำพัง


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์


นางสาวหทัยกาญจน์ เขื่อนเพชร


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสาวพิชามญช์ุ พลายละหาร


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นายธนาสิน บุญมี


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นายกนกศักดิ์ วาสุกรี


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


นางสาวลภัสรดา บุตรี


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


นางลักษณ์นารา โพธิ์ไชยคุณ


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวเสาวลักษณ์ นามมนตรี


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาวนุชจรินทร์ เงินไธสง


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์


นางสาวสุพรรณี วงษ์แสงแก้ว


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์


นางสาววิลาสินี พรหมภักดี


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวปริญา สีระสาร


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวชนาภา วงษ์ละคร


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นายจักรกฤษณ์ ดาทอง


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา


นางสาวภัสรา บำรุงหลี่


ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวสุธินัน ตุ้ยเขียว


ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์


นายพีรวิชญ์ สุทธิทรัพย์


ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางสาวประภัสสร ดัชถุยาวัตร


ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสาวนันทิยา สิริวุฒิพร


ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นายณัฐพล นาควิสุทธิ์


ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา


นางสาวทัศนียา ภูธา


ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางสาวนุชกานต์ เชื้อดี


ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา


นายบุญชู ศรีสวัสดิ์


ช่างไม้ชั้น 3

กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวอนงค์นาถ ไล้สุวรรณ


ครู (พนักงานงานราชการ)

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวมลทนา ดวงมุลลี


ครูธุรการ

กลุ่มสาระ ฯ : -


นางจรรยา ปะระมะ


ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสาวขวัญฤดี ศรีสวัสดิ์


ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวณัฐชา กาญจนชีวะ


ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางสาววัลภา คำวัฒนะ


ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสาวสิริพร ทองสว่าง


ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา


นายศิรวิทย์ พรรณศุขศรี


ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


นางสาวสุดารัตน์ ดาศรี


ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวอาริษา ศรีพูล


ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางสาวศราลินี หมอเมือง


ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา


นางสาววรวรรณ สืบสิงห์


ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


นายอารีย์ ศรีสวัสดิ์


นักการภารโรง

กลุ่มสาระ ฯ : -