^Back To Top
 • 1 การรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2
  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-24 มีนาคม 2564 รับเด็กที่เกิด พ.ศ.2559 - 16 พฤษภาคม 2560
 • 2 เอกสารที่นำมาแจ้งเข้าเรียนชั้นอนุบาล
  สำเนาสูติบัตรนักเรียน สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน สำเนาทะเบียนบ้านที่นักเรียนพักอาศัยในปัจจุบัน สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มารดา สำเนาประวัติการฉีดวัดชีนตั้งแต่แรกเกิด สำเนาใบตรวจหมู่เลือดของนักเรียน
 • 3 การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 20 เมษายน 2564 รับเด็กที่เกิด พ.ศ. 2557 หรือจบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
 • 4 เอกสารที่นำมาแจ้งเข้าเรียนชั้น ป.1
  หนังสือแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน สำเนาสูติบัตรนักเรียน (2ฉบับ) สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน (2 ฉบับ ) สำเนาทะเบียนบ้านที่นักเรียนพักอาศัยในปัจจุบัน สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มารดา สำเนา ประวัติการฉีดวัคซีนตั้งแต่แรกเกิด
 • 5 การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6
  ยื่นเอกสารวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เอกสารที่นำมาแจ้งเข้าเรียนชั้ประถมศึกษาปีที่ 2-6 (สำเนาอย่างละ 1 ชุด) หนังสือส่งนักเรียนขอย้ายมาเข้าเรียน (พฐ 19/1) แบบ ปพ. 1 แบบ ปพ. 6 แบบ ปพ. 8 สำเนาสูติบัตรนักเรียน สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน สำเนาทะเบียนบ้านที่นักเรียนพักอาศัยในปัจจุบัน สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มารดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง สำเนาใบตรวจหมู่เลือดของนักเรียน หมายเหตุ เอกสารที่มีสัญลักษณ์ " มีความสำคัญมากต้องนำมาแสดงตัวยจึงจะสามารถรับเข้าเรียนได้
baner

Website ที่สำคัญ

buttonspสถิติการเข้าชม

019829
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
19
59
78
19562
275
0
19829

Your IP: 3.236.253.192
Mon, 25 Oct 2021 10:48:07 +0000

wellcome watbangpleeyaiklang school

Slideshow WYK

นายบุญเพชร วันนา ผอ.สพป.สป. 2
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รอง ผอ.สพป.สป.2
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
นายสมชัย นิยันตัง รอง ผอ.สพป.สป.2
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
ทำบุญครบรอบ 88 ปี
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
ทำบุญครบรอบ 87 ปี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
ทำบุญครบรอบ 87 ปี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
พิธียกเสาเอก-เสาโท อาคารเรียนโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2
ตักบาตรวันพระ ฟังธรรมะสวดมนต์ ทุกคนไหว้สวย

บุคลากร


นางสาวขวัญศิริ กันแตง


ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ :
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 


นางสาวจิราภรณ์ ตุลพิจิตร


ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


นางวรรณดี ผาสุข


ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา


นางสุนันท์ สมเขาใหญ่


ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางอัจฉรียา ภู่ทอง


ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสุวลักษณ์ มงคลวิสุทธิ์


ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสาวพัชรา สุกใส


ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางวงเดือน มะลัยโคตร


ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาวภัณฑิลา นาห้วย


ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาวผกาพร ศาลาศัย


ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา


นายวิษณุ แรกเรียง


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางสาววิไลพร นุชิต


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์


นางสาวพรรณจิตต์ เขียนศรีอ่อน


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางสาววรรณวิภา เรืองจำเริญ


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นายรัชตา มะลัยโคตร


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางสุรีพร สุขม่วง


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวจุฑามาศ หาญนอก


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางสาวสุภัทรา มหาไชย


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสาวภัสสร ติดมา


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์


นางสาวทัศฏา สินทา


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวสุพลา สว่างแก้ว


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาวพิชยา ทองเลิศ


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางอุสุมา รุ้งศรี


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : -


นางจรี สงวนช้อย


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวชัชฎาภรณ์ เอี่ยมหร่าย


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางสาวสุภาวดี ทาทอง


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาวนราทิพย์ ศรีลำพัง


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์


นางสาวหทัยกาญจน์ เขื่อนเพชร


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสาวพิชามญช์ุ พลายละหาร


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นายธนาสิน บุญมี


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นายกนกศักดิ์ วาสุกรี


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


นางสาวลภัสรดา บุตรี


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


นางลักษณ์นารา โพธิ์ไชยคุณ


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวเสาวลักษณ์ นามมนตรี


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาวนุชจรินทร์ เงินไธสง


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์


นางสาวสุพรรณี วงษ์แสงแก้ว


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์


นางสาววิลาสินี พรหมภักดี


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวปริญา สีระสาร


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวชนาภา วงษ์ละคร


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นายจักรกฤษณ์ ดาทอง


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา


นางสาวภัสรา บำรุงหลี่


ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวสุธินัน ตุ้ยเขียว


ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์


นายพีรวิชญ์ สุทธิทรัพย์


ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางสาวประภัสสร ดัชถุยาวัตร


ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสาวนันทิยา สิริวุฒิพร


ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นายณัฐพล นาควิสุทธิ์


ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา


นางสาวทัศนียา ภูธา


ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางสาวนุชกานต์ เชื้อดี


ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา


นายบุญชู ศรีสวัสดิ์


ช่างไม้ชั้น 3

กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวอนงค์นาถ ไล้สุวรรณ


ครู (พนักงานงานราชการ)

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวมลทนา ดวงมุลลี


ครูธุรการ

กลุ่มสาระ ฯ : -


นางจรรยา ปะระมะ


ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสาวขวัญฤดี ศรีสวัสดิ์


ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวณัฐชา กาญจนชีวะ


ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางสาววัลภา คำวัฒนะ


ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสาวสิริพร ทองสว่าง


ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา


นายศิรวิทย์ พรรณศุขศรี


ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


นางสาวสุดารัตน์ ดาศรี


ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวอาริษา ศรีพูล


ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางสาวศราลินี หมอเมือง


ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา


นางสาววรวรรณ สืบสิงห์


ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


นายอารีย์ ศรีสวัสดิ์


นักการภารโรง

กลุ่มสาระ ฯ : -

 

School Director

ดร.ขวัญศิริ  กันแตง

ผู้อำนวยการ

ผลทดสอบทางการศึกษา

ปฏิทิน

ตุลาคม 2021
วันวันวันวันวันวันวัน
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

FB WYK School

Copyright © 2013. Webmaster BY ครูวิษณุ แรกเรียง Rights Reserved.


Facebook twitter youtube