^Back To Top
 • 1 การรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2
  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-24 มีนาคม 2564 รับเด็กที่เกิด พ.ศ.2559 - 16 พฤษภาคม 2560
 • 2 เอกสารที่นำมาแจ้งเข้าเรียนชั้นอนุบาล
  สำเนาสูติบัตรนักเรียน สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน สำเนาทะเบียนบ้านที่นักเรียนพักอาศัยในปัจจุบัน สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มารดา สำเนาประวัติการฉีดวัดชีนตั้งแต่แรกเกิด สำเนาใบตรวจหมู่เลือดของนักเรียน
 • 3 การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 20 เมษายน 2564 รับเด็กที่เกิด พ.ศ. 2557 หรือจบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
 • 4 เอกสารที่นำมาแจ้งเข้าเรียนชั้น ป.1
  หนังสือแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน สำเนาสูติบัตรนักเรียน (2ฉบับ) สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน (2 ฉบับ ) สำเนาทะเบียนบ้านที่นักเรียนพักอาศัยในปัจจุบัน สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มารดา สำเนา ประวัติการฉีดวัคซีนตั้งแต่แรกเกิด
 • 5 การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6
  ยื่นเอกสารวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เอกสารที่นำมาแจ้งเข้าเรียนชั้ประถมศึกษาปีที่ 2-6 (สำเนาอย่างละ 1 ชุด) หนังสือส่งนักเรียนขอย้ายมาเข้าเรียน (พฐ 19/1) แบบ ปพ. 1 แบบ ปพ. 6 แบบ ปพ. 8 สำเนาสูติบัตรนักเรียน สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน สำเนาทะเบียนบ้านที่นักเรียนพักอาศัยในปัจจุบัน สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มารดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง สำเนาใบตรวจหมู่เลือดของนักเรียน หมายเหตุ เอกสารที่มีสัญลักษณ์ " มีความสำคัญมากต้องนำมาแสดงตัวยจึงจะสามารถรับเข้าเรียนได้
baner

Website ที่สำคัญ

buttonspสถิติการเข้าชม

019821
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11
59
70
19562
267
0
19821

Your IP: 3.236.253.192
Mon, 25 Oct 2021 09:43:06 +0000

wellcome watbangpleeyaiklang school

Slideshow WYK

นายบุญเพชร วันนา ผอ.สพป.สป. 2
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รอง ผอ.สพป.สป.2
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
นายสมชัย นิยันตัง รอง ผอ.สพป.สป.2
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
ทำบุญครบรอบ 88 ปี
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
ทำบุญครบรอบ 87 ปี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
ทำบุญครบรอบ 87 ปี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
พิธียกเสาเอก-เสาโท อาคารเรียนโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2
ตักบาตรวันพระ ฟังธรรมะสวดมนต์ ทุกคนไหว้สวย

ประวัติพระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณฯ(พระครูแจ้)

 ประวัติพระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณฯ
ชื่อ ประวัติพระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณฯ (พระครูแจ้)
ที่อยู่ วัดบางพลีใหญ่กลาง เลขที่ 1 หมู่ 8 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
โทรศัพท์ 081-831-5024 , 02-337-3428

ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
เดิมชื่อ จรูญ หมอเมือง 
เกิด วันพุธ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2505 
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 72 หมู่ 8 ต. บางพลีใหญ่ 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
ชื่อบิดา นายอรุณ หมอเมือง (ถึงแก่กรรม)
ชื่อมารดา นางปา หมอเมือง 

: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง: เปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 
มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน 
1. นายวัชรินทร์ หมอเมือง (ถึงแก่กรรม) 
2. นายจรูญ หมอเมือง 
3. นายกิตติ หมอเมือง (ถึงแก่กรรม) 
4. นายบุญรอด หมอเมือง 
5. นางสาวพิกุล หมอเมือง 
ประวัติการศึกษา 
1 พ.ค. 2512 - 15 มี.ค. 2517 
เข้าศึกษาที่โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง ป.1- 4 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง (โกวิทพิทยาคาร) 
1 พ.ย. 2537 - 30 มี.ค. 2538 
เข้าศึกษาที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดสมุทรปราการ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
16 พ.ค. 2538 - 30 ต.ค. 2539 
เข้าศึกษาที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
1 พ.ย. 2541 - 10 มี.ค. 2543 
เข้าศึกษาที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
4 มิ.ย. 2549 
ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ประวัติการอุปสมบท 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2518 อายุ 13 ปี 
- ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดบางพลีใหญ่กลาง 
วันที่ 3 มกราคม 2525 อายุ 20 ปี 
อุปสมบท โดยมีพระครูวิบูลฐาปนกิจ เป็นพระอุปัชฌาย์ 
พระครูโสภณธรรมาภรณ์ เป็นพระกรรมวาจารย์ 
พระปลัดพะยอม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 
ได้ฉายาว่าฐานธมฺโม ณ วัดบางพลีใหญ่กลาง 
สอบได้นักธรรม ชั้นเอก ตั้งแต่ยังเป็นสามเณร 
อยู่ในความอุปการะของสมภาร (อาจารย์เหมือน) 
พ.ศ. 2530 ได้สมณศักดิ์ ฐานานุกรมที่ พระครูสมุห์จรูญ 
พ.ศ. 2535 ได้เลื่อนสมศักดิ์ ฐานานุกรมที่ พระครูปลัดจรูญ ฐานธมฺโม 
วันที่ 5 ธันวาคม 2550 ได้เลื่อนสมศักดิ์ ฐานานุกรมที่ พระครูปลัดรัตนวัฒน์
ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง รักษาการเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง

School Director

ดร.ขวัญศิริ  กันแตง

ผู้อำนวยการ

ผลทดสอบทางการศึกษา

ปฏิทิน

ตุลาคม 2021
วันวันวันวันวันวันวัน
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

FB WYK School

Copyright © 2013. Webmaster BY ครูวิษณุ แรกเรียง Rights Reserved.


Facebook twitter youtube