คำขวัญและปรัชญา

คำขวัญประจำโรงเรียน
     เป็นคนดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้
ปรัชญาประจำโรงเรียน
     ความรู้คู่คุณธรรม