: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง: :

 

 

 

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ชั้น

ตำแหน่ง

1

ด.ญ.พลอยชมพู พูลบรรดิษฐ์

ชั้น ป.6/1

ประธานกรรมการ

2

ด.ญ.จุฑามาศ นาวงษ์

ชั้น ป.6/4

รองประธานกรรมการ

3

ด.ญ.ณัฐณิชา พิชัย

ชั้น ป.6/1

เลขานุการ

4

ด.ญ.กรรณิกา บุบผามาลัย

ชั้น ป.6/2

กรรมการ

5

ด.ช.จรินทร์ ทองเนตร

ชั้น ป.6/3

กรรมการ

6

ด.ญ.ธันวาวดี ประคองเทียน

ชั้น ป.6/1

กรรมการ

7

ด.ช.อนุชิต พัฒนสุดี

ชั้น ป.6/3

กรรมการ

8

ด.ญ.ภัทราพร ขุนแสน

ชั้น ป.6/5

กรรมการ

9

ด.ญ.พรชิตา ไชยเสนา

ชั้น ป.5/1

กรรมการ

10

ด.ญ.แขฤทัย ดอนระไพ

ชั้น ป.5/2

กรรมการ

11

ด.ญ.เบญจวรรณ เมืองบุญ

ชั้น ป.5/3

กรรมการ

12

ด.ช.ชาคริต สีเน

ชั้น ป.5/4

กรรมการ

13

ด.ญ.สสิธร แซ่โซ่ง

ชั้น ป.5/5

กรรมการ

14

ด.ช.ปาานัสมา ฝอยทอง

ชั้น ป.4/1

กรรมการ

15

ด.ญ.ณฐพร ประจงจัด

ชั้น ป.4/2

กรรมการ

16

ด.ญ.นวพร ผิวสวย

ชั้น ป.4/3

กรรมการ

17

ด.ช.พงศกร มาศศักดา

ชั้น ป.4/4

กรรมการ